Bazén s unášajúcou vodou

28-30
369.00m2
1.20

Bazén je mimo prevádzky!

Bazén s unášajúcou vodou, relaxačnou jaskyňou (perličkový bazén s lavičkami a vodopádom) ,ostrovom s fontánou a mečom kráľa Mateja, dobovými strážnymi vežami i pieskovou plážou a hniezdom čierneho havrana s ukradnutým kráľovským prsteňom poskytnú úžasný zážitok a relax pre celú rodinu.

Doba prevádzky prúdenia vody a perličkového kúpeľa v relaxačnej jaskyni   je v pravidelných intervaloch od 10:00 hod. do 19:00 hod.  v každej hodine od 20 -tej do 40 - tej minúty.

 

Prevádzkový poriadok

 

Každý návštevník je pri vstupe do areálu povinný oboznámiť sa s prevádzkovým poriadkom

a dodržiavať jeho ustanovenia.

Všetky aktuálne pokyny v areáli kúpaliska sú nadradené všeobecným pokynom.

 

                                                   PREVÁDZKOVÉ POKYNY PRE NÁVŠTEVNÍKOV

1, Návštevu Letného zážitkového sveta absolvuje každý na vlastnú zodpovednosť, pričom za dieťa mladšie ako 14 rokov zodpovedá jeho rodič alebo dospelá osoba, ktorá dieťa sprevádza.
2, Užívateľ je povinný správať sa tak, aby neohrozil svoj život, ani život ostatných kúpajúcich sa.

Z toho dôvodu nesmie preceňovať svoje fyzické schopnosti a svoju zdatnosť, musí brať ohľad na svoj súčasný zdravotný stav.
3. Používateľ je povinný dodržiavať tieto ustanovenia a dbať na pokyny plavčíkov a prevádzkovateľa tohto  zariadenia.

UŽÍVANIE BAZÉNA S UNÁŠAJÚCOU VODOU JE NA VLASTNÚ ZODPOVENDNOSŤ NÁVŠTEVNÍKA!!!

Doba prevádzky prúdenia vody je v pravidelných intervaloch, v každej začatej hodine od 20 min. do 40 min.

1, Zdržiavať sa v priestoroch bazéna s unášajúcou vodou je povolené iba počas prevádzkovej doby
 a pod dohľadom plavčíka.

2, Neplavci v bazéne sú  povinní  použiť pomôcku na plávanie!
3,
Deti vo veku do 14 rokov smú do bazéna vstupovať len pod dozorom dospelej osoby (nad 18 rokov), ktorá
 za ich správanie, bezpečnosť  a dodržiavanie tohto prevádzkového poriadku ako aj pokyny plavčíkov zodpovedá počas celej návštevy.
4, Skákať do vody z vnútorného a z vonkajšieho okraja  bazéna je prísne  zakázané!
5. Hádzať  piesok do bazéna je zakázané !
6. Počas prúdenia vody neodporúčame opustiť relaxačnú jaskyňu!
7. Vstup do bazéna je povolený iba z miest k tomu určených.

8. Potápanie sa počas prúdenia vody je ZAKÁZANÉ!
9, Do bazéna  majú zakázaný prístup OSOBY POD VPLYVOM ALKOHOLU
ČI OMAMNÝCH LÁTOK!
10, Zákaz brať so sebou ostré predmety a sklené veci!

11. Osoby, ktoré nerešpektujú pokyny prevádzkovateľa a plavčíkov, môžu byť z bezpečnostných dôvodov vykázané
 z areálu bez nároku na vrátenie vstupného.

12, V prípade úrazu, poranenia a nevoľnosti je návštevník povinný privolať plavčíka. Za poranenia a úrazy spôsobené vlastnou nedbanlivosťou, neopatrnosťou alebo porušením prevádzkového poriadku, príkazových a zákazových piktogramov prevádzkovateľ nezodpovedá.
13 V prípade nepriaznivého počasia (ako búrky, blýskanie alebo silného vetra) sú návštevníci z bezpečnostných dôvodov povinní opustiť bazén.

 

Bazén je v prevádzke počas letných mesiacov!